انجام پروپوزال رودخانه

1.    انجام پروپوزال کنترل سیلاب رودخانه نکارود با استفاده از روش تلفیقی و برآورد هزینه اجرای آن
2.    انجام پروپوزال کاهش COD روانابهای شهری با استفاده ازبتن متخلخل
3.    انجام پروپوزال کاربرد GIS درپهنه بندی سیلاب و تعیین حدحریم بستر رودخانه گاماسیاب
4.    انجام پروپوزال کاربرد GIS درتعیین بازه های پایداروناپایدار ازنظر فرسایش کف وکناره ها دررودخانه رامیان
5.    انجام پروپوزال کاربرد مدل SHARC درشبیه سازی هیدرولیکی و رسوبی رودخانه مطالعه موردی : رودخانه دز - ابگیرسبیلی
6.    انجام پروپوزال کاربرد مدل تصمیم گیری ELECTRE در ساماندهی مدیریت بهره برداری ازمنابع آب حوزه کرخه)مطالعه موردی:شاخه هوفل
7.    انجام پروپوزال کاربرد مدلSWAT در شبیه سازی رودخانه
8.    انجام پروپوزال کاربرد مدلهای مختلف درپیش بینی زمان اجراء و اثرات لایروبی رودخانه ها
9.    انجام پروپوزال کاربرد نرم افزارSSIIMجهت تخمین برآورد عمق آبشستگی پایه پل مطالعه موردی: پل راه آهن تنگ هفت برروی رودخانه سزار
10.    انجام پروپوزال کاربرد پردازش تصاویر در مطالعه انتقال رسوب
11.    انجام پروپوزال کاربرد آستانه برای کنترل آبشستگی اطراف پایه های پل استوانه ای دررسوبات چسبنده
12.    انجام پروپوزال کاربرد الگوریتم جستجوی هارمونی درمدیریت بهینه مخزن دز
13.    انجام پروپوزال کاربرد روشهای پیش پردازش داده ها درمدل سازی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه جاجرود
14.    انجام پروپوزال کاربرد سیستم پرده حباب برای جلوگیری از پیشروب آب شوردریا درمصب رودخانه های جزرومدی
15.    انجام پروپوزال کاربرد شبکه های عصبی درپیش بینی آبدهی حوضه های فاقد آماربراساس داده های هیدرولوژی و هواشناسی مطالعه موردی: حوضه بوانات دراستان فارس
16.    انجام پروپوزال مقایسه میزان سیلاب درمقیاس حوضه با استفاده ازمدلHEC-HMS و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی GIS
17.    انجام پروپوزال مقایسه مدل SVM و ANN دربررسی نوسانات تراز آب دریاچه ارومیه
18.    انجام پروپوزال مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و میانگین متحرک تجمعی خودبازگشت درتخمین دبی جریان رودخانه ها طرح مطالعاتی رودخانه گاوگدار
19.    انجام پروپوزال مقایسه چند روش رگرسیونی به منظور پیشبینی بار رسوب
20.    انجام پروپوزال مقایسه نرم افزارهای SRH-Dو GSTARS دربرآورد رسوبگذاری دررودخانه کرخه
21.    انجام پروپوزال مقایسه هیدرولیکی آبگیرهای جانبی با حضورصفحات مستغرق با حالت بدون صفحه
22.    انجام پروپوزال مقایسه الگوی کمانک تطبیقی چندمتغیره و شبکه عصبی درتبیین درازمدت بارمعلق مطالعه موردی: ایستگاه آبسنجی کارون
23.    انجام پروپوزال مقایسه اثرفلیپ باکت های جامی و مثلثی برطول پرش
24.    انجام پروپوزال مقایسه اثرشیب روی استهلاک انرژی درجریان ریزشی سرریزپلکانی با استفاده از مدل عددی FLOW-D
25.    انجام پروپوزال مقایسه استهلاک انرژی درسرریز پلکانی و اوجی صاف با استفاده از مدل ریاضی
26.    انجام پروپوزال مقایسه تاثیر جریان و شیب ساحل رودخانهها، بر سیستم ریشه درختان ساحلی )درخت گز
27.    انجام پروپوزال مقایسه روند تغییرات ضریب دبی درسه مدل سرریز دریچه و سرریز - دریچه استوانه ای
28.    انجام پروپوزال مقایسه روابط پیشنهاد شده برای حداکثرعمق آبشستگی پایه های پل با استفاده ازداده های صحرایی مطالعه موردی: پل راه آهن تنگ  برروی رودخانه سزار
29.    انجام پروپوزال مقایسه روش های آمارکلاسیک و زمین آماری دربرآوردهیدروگراف واحدآب زیرزمینی مطالعهموردی: دشت دهگلان
30.    انجام پروپوزال مقایسه روشهای مختلف خطی و غیرخطی دربرآورد پارامترهای جذب تعادلی
31.    انجام پروپوزال مقایسه روشهای هلت - وینترز و باکس - جنکینز درمدلسازی جریان رودخانه مطالعه موردی رودخانه کرج
32.    انجام پروپوزال مقایسه روشهای برآورد ضریب انتشار طولی در شبیه سازی اکسیژن محلول رودخانه پسیخان
33.    انجام پروپوزال مقایسه روشهای تلفات دربرآورد هیدرورگراف سیل مطالعه موردی: حوزه آبریز رودخانه شور - کردستان
34.    انجام پروپوزال مقایسه روشهای عددی با شبکه عصبی - موجکی درتوزیع آلودگی رودخانه مطالعهموردی رودخانه غازان چای
35.    انجام پروپوزال مقایسه عملکرد آب شکنهای نفوذناپذیر ناهمگن با استفاده از مدل فیزیکی
36.    انجام پروپوزال مقایسه عملکرد دوروش خوشه بندیK-means و فازی براساس خصوصیات مورفولوژیکی زیرحوضه ها مطالعه موردی حوضه آبریز هروز راوردراستان کرمان
37.    انجام پروپوزال مقایسه عملکرد صفحه مدفون درکنترل آبشستگی موضعی تکیه گاه پل درشرایط هیدرولیکی مختلف
38.    انجام پروپوزال مبانی حقوقی مقابله با ریزگردها
39.    انجام پروپوزال محاسبه فشار آب حفره ای در سد سنگریزه ای با نرم افزارهایSeep/w و Plaxis (سدخاکی مارون
40.    انجام پروپوزال محاسبه حجم رسوب سرشاخه های ورودی به مخزن سد مسجدسلیمان
41.    انجام پروپوزال محاسبه ضرایب ماسکینگام حوضه جهت روندیابی سیلاب خروجی از سدکرخه تا ایستگاه هیدرومتری حمیدیه
42.    انجام پروپوزال مدل پیشنهادی مطالعات برای ایمن سازی شهرها درمقابل سیلاب شهری
43.    انجام پروپوزال مدل آزمایشگاهی انتشارجت ثقلی منفی مایل درسیال سبک تر
44.    انجام پروپوزال مدل سازی آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب برابعاد حفره آبشستگی ناشی ازجریان پرتابه جامی شکل دربستر محافظه شده به وسیله ریپ رپ
45.    انجام پروپوزال مدل سازی احتمالاتی دبی پایه به روش باکس جنکینز
46.    انجام پروپوزال مدل عددی دوبعدی متوسط - عمقی برای شبیه سازی جریان درمقاطع مرکب
47.    انجام پروپوزال مدلهای فراکاوشی درریزمقیاس سازی زمانی باررسوب معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه لیقوان
48.    انجام پروپوزال مدلسازی فرآیند بارش - رواناب توسط رویکرد ANN-GA مطالعه موردی حوضه رودخانه فهلیان دراستان فارس
49.    انجام پروپوزال مدلسازی هیدرولیک سه بعدی جریانهای آشفته دردهانه آبگیرهای جانبی ازرودخانه مطالعه موردی آبگیر سیلابی
50.    انجام پروپوزال مدلسازی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه با روابط تجربی
51.    انجام پروپوزال مدلسازی تغییرات توپوگرافی بستر درآبراهه های با بستر استخر - خیزاب
52.    انجام پروپوزال مدلسازی دوبعدی الگوی جریان دررودخانه های مخروط افکنه ای
53.    انجام پروپوزال مدلسازی سیلاب ناشی ازسیکلون حاره ای گونو و شناسایی مناطق آسیب پذیردرمحدوده دشت دشتیاری شهرستان چابهار
54.    انجام پروپوزال مدلسازی شدت آشفتگی درمدل فیزیکی
55.    انجام پروپوزال مدیریت مهندسی پدافند غیرعامل درشریان حیاتی کشور رودخانه ها
56.    انجام پروپوزال مدیریت یکپارچه حوزه و رودخانه با کنترل سیل
57.    انجام پروپوزال مدیریت تخلیه بارآلودگی رودخانه ها توسط تئوری چانه زنیNash مبتنی برتجارت مجوز بارآلودگی
58.    انجام پروپوزال مدیریت رسوب و فرسایش رودخانه ازطریق اولویت بندی ساماندهی بازه ها و نقاط آسیب پذیرمطالعه موردی رودخانه تبارک
59.    انجام پروپوزال مدیریت سیلاب و برآورد خسارت مالی در رودخانههای مخروطافکنهای )مطالعه موردی: رودخانه جاماش در بندرعباس
60.    انجام پروپوزال مدیریت سیلاب درسیستم رودخانه - مخزن
61.    انجام پروپوزال مدیریت سیلاب درسیستم رودخانه - مخزن
62.    انجام پروپوزال مدسازی عددی الگوی جریان درقوس درجه و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی
63.    انجام پروپوزال مروری بر روندشبیهسازی بلندمدت مورفولوژیک
64.    انجام پروپوزال مروری برمدلهای فرسایش و انتقال رسوب با تاکید برمدلسازی فرسایش زیرحوضه بهشت آباد کارون شمالی با استفاده از مدل SWAT
65.    انجام پروپوزال مروری بروتلند های مصنوعی و حذف آلودگی پسابها درآن با استفاده ازگیاه وتیور
66.    انجام پروپوزال مروری برتاثیر اقدامات آبخیزداری برکاهش سیل خیزی حوزه آبخیز با کمک مدل HEC-HMS
67.    انجام پروپوزال مطالعه معادلات جذبی کادمیم دررسوبات رودخانه کارون برای دو فصل کم آبی و پرآبی
68.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی میدان فشار در تخلیه کننده های تحتانی مستغرق
69.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی الگوهای متوسط و لحظه ای تنش برشی بستر درمقاطع مرکب
70.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی اثرمحل شروع کارگزاری صفحات مستغرق درقوس درجه همگرا جهت کنترل آبشستگی قوس خارجی
71.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی اثرزاویه قرارگیری آبشکن های سری سه تایی سرسپری برآبشستگی درقوس درجه تند
72.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی اثرطول صفحات مستغرق برحجم آبشستگی قوس درجه همگرا
73.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرولیکی برنرخ انتقال باربستر
74.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عدد فرود برآبشستگی اطراف ابشکن مستقیم با دیواره شیب دار
75.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی شدت اختلاط جریانهای غلیظ با توده سیال ساکن
76.    انجام پروپوزال مطالعه آزمایشگاهی غلظت آستانه رسوبگذار بارمعلق براساس توان واحد جریان
77.    انجام پروپوزال مطالعه انتقال رسوب بستردرجریان غیردائمی
78.    انجام پروپوزال مطالعه تجربی آبشستگی درابشکن های L شکل درقوس درجه
79.    انجام پروپوزال مطالعه تغییرات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز با سنجش از دور و GIS
80.    انجام پروپوزال مطالعه عمومی تغییرات انواع مختلف تنشهای برشی موثر درپدیده آبشستگی موضعی پایین دست دریچه های کشویی مستغرق
81.    انجام پروپوزال مطالعه عددی اثرطول بال آبشکن سرسپری مستقر درمسیر مستقیم با بستر صلب برالگوی جریان
82.    انجام پروپوزال مطالعه عددی تاثیر محل و زاویه آبگیری جانبی ازپیچ درجه برمیزان رسوب ورودی به آبگیر
83.    انجام پروپوزال مطالعه عددی تاثیر شیب طولی کانال برالگوی رسوبگذاری و فرسایش دریک کانال سینوسی با انحنای درجه توسط مدل سه بعدی SSIIM
84.    انجام پروپوزال مطالعه عددی تغییرات تنش برشی بستر حول آبشکن T شکل
85.    انجام پروپوزال معرفی نوع جدیدی ازسرریزهای مرکب مثلثی - مستطیلی به نام سرریز کنگره ای قائم
86.    انجام پروپوزال نقش مولفه های تنشهای رینولدز و انرژی جنبشی آشفتگی درابشستگی حول تکیه گاه بیضوی پل ها
87.    انجام پروپوزال نمونه برداری و اندازه گیری مستقیم رسوب بارکف و بارمعلق وتعیین نسبت بارکف به بارمعلق مطالعه موردی رودخانه کرخه - ایستگاه جلوگیر
88.    انجام پروپوزال نیمرخ های آبشستگی درپایین دست حوضچه های آرامش با شیب معکوس
89.    انجام پروپوزال نگرش اتومای سلولی درتخمین و پهنه بندی سیلاب دررودخانه ها
90.    انجام پروپوزال واسنجی و عدم قطعیت مدل swat با استفاده ازالگوریتم SUFI-
91.    انجام پروپوزال واسنجی روش تجربی کاهش سطح دربررسی روند توزیع رسوب درمخزن سددز
92.    انجام پروپوزال پهنه بندی خطرسیل با استفاده ازمدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه HEC–RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد - استان یزد
93.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب و تعیین محدوده های مستعد فرسایش دربازه ای از رودخانه دیسام با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS ی GIS
94.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب و شبیه سازی هیدرولیکی رودخانه با استفاده ازمدل HEC RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی: رودخانه داغیان
95.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلHEC- RAS مطالعه موردی: نکارود(
96.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب با استفاده ازمدل هیدرولیکی HEC-RAS درمحیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی رودخانه چهاردانگه
97.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب با استفاده ازتلفیق مدل واسنجی شده HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی رودخانه کشف رود مشهد
98.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب با تلفیق نرم افزارهای GIS,HEC-RAS مطالعه موردی بخشی از رودخانه چالوس
99.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب دررودخانه کارون با استفاده از مدل یکبعدی MIKE بازه سدتنظیمی گتوند تا شمال شوشتر
100.    انجام پروپوزال پهنه بندی سیلاب دررودخانه تجن با استفاده ازمدل ریاضی HEC-RAS محدوده ایستگاه هیدرومتری کردخیل تا زرام رود
101.    انجام پروپوزال پهنهبندی سیلاب رودخانه شاندیز با توجه به تحلیل فراوانی به روش ناپارامتریک ومقایسه آن به روش پارامتریک
102.    انجام پروپوزال پیش بینی آبشستگی اطراف گروه پایه کج با استفاده از ANFIS و الگوریتم ژنتیک
103.    انجام پروپوزال پیش بینی بارمعلق رودخانه با استفاده ازمدلهای سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی
104.    انجام پروپوزال پیش بینی بارش با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری تحت اثرتغییر اقلیم منطقه مورد مطالعه: رودخانه پلرود
105.    انجام پروپوزال پیش بینی تاثیرات کوتاه مدت احداث سدپلرود برمورفولوژی رودخانه پایین دست
106.    انجام پروپوزال پیش بینی جریان ورودی به سدهای بزرگ مخزنی کرخه و مارون براساس سیگنالهای بزرگ مقیاس اقیانوسی - اتمسفری با روش فصلی غیرپارامتری
107.    انجام پروپوزال پیش بینی حجم رسوبات معلق با استفاده ازمدلهای SVM,GMDH برمبنای آنالیز مولفه اصلی
108.    انجام پروپوزال پیش بینی دبی ماهانه و سالانه رودخانه جراحی با استفاده ازم دل استوکستیک
109.    انجام پروپوزال پیش بینی دبی رودخانه با انجام تحلیل درقلمرودهای زمان و فرکانس مطالعه موردی: رودخانه سفید رود گیلان
110.    انجام پروپوزال پیش بینی رسوب معلق حوضه های فاقد آماربا مقایسه روشهای مختلف آماری
111.    انجام پروپوزال پیش بینی سدمخزنی جره برتغییرات بسترپایین دست رودخانه زرد با استفاده ازمدل MIKE
112.    انجام پروپوزال پیشبینی بار معلق رسوب ورودی به مخزن سد دز با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی
113.    انجام پروپوزال پیشبینی غلظت رسوب در رودخانه کرخه با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی
114.    انجام پروپوزال پاکسازی لکه های نفتی از آب جمع شدهدرپشت مخازن سدها
115.    انجام پروپوزال پایش خشکسالی با استفاده از شاخصهای PNI,RAI,SPI مطالعه موردی حوزه آبخیز منشاد - استان یزد
116.    انجام پروپوزال آنالیز هیدرولیک جریان برروی سرریز پلکانی با استفاده ازنرم افزارFLOWD
117.    انجام پروپوزال آنالیز آماری اطلاعات کمی و کیفی اب درحوزه آبخیزدهکده سفید
118.    انجام پروپوزال آنالیز حساسیت دبی پیک هیدروگراف سیل با استفاده ازWMS
119.    انجام پروپوزال آنالیز داده های آماری هیدرولوژیکی مطالعه موردی: حوزه آب خیز شمال خوزستان
120.    انجام پروپوزال آسیب شناسی و بهینه سازی فرآیند مطالعات طرح های مهندسی رودخانه
121.    انجام پروپوزال امکان سنجی قابلیت مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی کیفیت آب رودخانه ها براساس شاخص WQI
122.    انجام پروپوزال امکان سنجی استفاده از آب رودخانه خرم آباد جهت آبیاری قطره ای با استفاده از شاخصهای ویل کاکس لانژلیر و رایزنر
123.    انجام پروپوزال امکان سنجی برپایی سیستم هشدارسیل دررودخانه با رویکرد تحلیل خسارت مطالعه موردیک حوضه رودخانه دوغ
124.    انجام پروپوزال انتقال بار بستر در آبراهه اصلی یک کانال مرکب مستقیم تحت اثر پوشش گیاهی روی دشت سیلابی
125.    انجام پروپوزال انتخاب مدل بهینه برآورد باررسوبی معلق رودخانه مطالعه موردی: رودخانه هراز، استان مازندران
126.    انجام پروپوزال انتخاب تابع حمل رسوب مناسب و تعیین کلاس فرسایش رودخانه های شهری مطالعه موردی رودخانه نکارود
127.    انجام پروپوزال انتخاب روش مناسب بمنظور براورد رسوب درحوضه آبریز دز
128.    انجام پروپوزال اندرکنش بستررسوبی غیرچسبنده و جت مستغرق افقی تحت تاثیر ارتفاع پایاب
129.    انجام پروپوزال اولویت بندی سه فرمول انیشتین، بگنولد و توفالتی دررودخانه بازفت با استفاده از AHP
130.    انجام پروپوزال ابعاد پوشش ریپ رپ مورد نیاز جهت محافظت ازآبشکن هادرقوس درجه
131.    انجام پروپوزال اثر زبری بر توسعه ابتدایی موج حاصل از شکست سد
132.    انجام پروپوزال اثرنسبت دبی برابعاد ناحیه جدایی جریان درکانال متقاطع درجه
133.    انجام پروپوزال اثرپوشش حوضه و پراکندگی آن درتخمین دبی پیک سیلاب بااستفاده ازمدل WMS مطالعه موردی حوضه آبریز اسلامشهر
134.    انجام پروپوزال اثرپارامترهای هیدرولیکی و هندسی برتنش برشی بستر درمحل تلاقی رودخانه ها با استفاده از CCHED
135.    انجام پروپوزال اثرات منفی انتقال آب بین حوضه ای بر عملکرد سازه های آبگیر و نیاز زیست محیطی رودخانه کارون بزرگ
136.    انجام پروپوزال اثرزبری برپایداری سنگچین درمحل پایه های مستطیلی پل ها
137.    انجام پروپوزال اثرطول تکیه گاه برآبشستگی تکیه گاه پل درمقطع مرکب
138.    انجام پروپوزال اجاره اراضی بستر رودخانه ها و منابع آبی )بر اساس ماده  آئین نامه حریم و بستر
139.    انجام پروپوزال اجرای مدل آزمایشگاهی سرریز سدکلوانس خوی و آنالیز افت انرژی و دبی درآن
140.    انجام پروپوزال ارائه روش جدیدی ازروندیابی ماسکینگام برای رودخانه های چندشاخه ای
141.    انجام پروپوزال ارتقاءو بهینه سازی شبیه سازی بار رسوبی رودخانه قطور چای به کمک برنامه ریزی ژنتیک
142.    انجام پروپوزال ارزیابی فنی طرح های ساماندهی اضطراری اجرا شده برروی رودخانه های استان آذربایجان شرقی
143.    انجام پروپوزال ارزیابی کیفی آب رودخانه زرینه رود برای مصارف کشاورزی
144.    انجام پروپوزال ارزیابی کیفی رودخانه دز با استفاده ازشاخصهای تنوع زیستی ماکروبنتوز ها بازه سد دز تا بندقیر
145.    انجام پروپوزال ارزیابی کیفیت آب رودخانه کرج برمبنای شاخص ساپروبی
146.    انجام پروپوزال ارزیابی کیفیت آب رودخانه خیرآباد ازلحاظ مصرف کشاورزی
147.    انجام پروپوزال ارزیابی کیفیت آب رودخانهگرگر درایستگاه های چم کنار و بندقیر با ا ستفاده از شاخص NSFWQI
148.    انجام پروپوزال ارزیابی کارایی الگوریتم های روندیابی جریان بااستفاده ازشاخص SCA
149.    انجام پروپوزال ارزیابی منطقه ای عوامل موثردرشبیه سازی دبی رودخانه بیاتون دراستان لرستان با استفاده از مدل عددی SWAT
150.    انجام پروپوزال ارزیابی میزان کاراییروش شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار رسوبی معلق (مطالعه موردی : ایستگاه سیلاخور در استان لرستان)
151.    انجام پروپوزال ارزیابی مدل دوبعدی و ت کبعدی انتقال رسوب رودخانه کارون (مطالعه موردی- محدوده ایستگاه پمپاژ ویس)
152.    انجام پروپوزال ارزیابی مدلهای یک بعدی و دوبعدی جهت بررسی نحوه حرکت گودالهای برداشت مصالح رودخانه ای مطالعه موردی: رودخانه کردان کرج
153.    انجام پروپوزال ارزیابی و برآورد رسوب رودخانه قزل اوزن درمحل سد استور با استفاده ازسیستم های هوشمند
154.    انجام پروپوزال ارزیابی و بررسی تحلیل پخش سیلاب درپهنه سیلابگیر به کمک نرم افزار HEC-RAS بازه اهواز - ملاثانی، رودخانه کارون
155.    انجام پروپوزال ارزیابی آزمایشگاهی مدل پارتنیادس برای تعیین نرخ فرسایش بستر چسبنده
156.    انجام پروپوزال ارزیابی آزمایشگاهی معادلات پروفیل عرضی کناره رودخانه های پایدارمستقیم
157.    انجام پروپوزال ارزیابی اثرات لایروبی آب بندان برمنابع آبی تشکلهای آب بران شبکه البرز با استفاده ازمدل MIKEBASIN
158.    انجام پروپوزال ارزیابی اثرات محیط زیستی برداشت مصالح رودخانه ای مطالعه موردی رودخانه حبله رود دراستان سمنان
159.    انجام پروپوزال ارزیابی اثرات طرح های آبخیزداری اجرا شده برمیزان فرسایش و رسوب سیلاب میزان آب ذخیره شده میزان تولید علوفه درمنطقه سپیدان فارس
160.    انجام پروپوزال ارزیابی احتمال وقوع خشکسالی براساس چهارنمایه خشکسالی با مدل زنجیره مارکوف مورد مطالعاتی: استان کرمان
161.    انجام پروپوزال ارزیابی بازده رسوب شوئی مخزن سدشراب گرو
162.    انجام پروپوزال ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده ازعنصربارش بروضعیت آبهای سطحی دشت میداود - دالون راهنمای
163.    انجام پروپوزال ارزیابی تغییرات دبی رودخانه جراحی با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری
164.    انجام پروپوزال ارزیابی خسارات سیلاب رودخانه دویرج با استفاده ازتلفیق مدلهای هیدرولیکی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
165.    انجام پروپوزال ارزیابی خصوصیات جریان درتنداب سدگتوند علیا به روش دینامیک سیالات محاسباتی
166.    انجام پروپوزال ارزیابی خطای روشهای تجربی افزایش و کاهش سطح درمطالعه روند رسوبگذاری مخزن سددز
167.    انجام پروپوزال ارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی درمدلسازی جریان روزانه رودخانه مطالعه موردی: رودخانه باراندوزچای
168.    انجام پروپوزال ارزیابی داده های هواشناسی با ایستگاه خودکار مطالعه موردی ایستگاه چشمه لنگان
169.    انجام پروپوزال ارزیابی ذرات و بررسی رسوب ورودی به مخزن سدگتوند علیا با استفاده ازنرم افزار CCHED
170.    انجام پروپوزال ارزیابی روشهای هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق دررودخانه مطالعه ی موردی: رودخانه ی لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد
171.    انجام پروپوزال ارزیابی روشهای هیدرولیکی تعیین منحنی دبی - اشل مطالعه موردی رودخانه صفارود
172.    انجام پروپوزال ارزیابی روشهای هیدروگراف واحد SCS وکلارک دربرآورد هیدروگراف سیل حوضه آبریز ابوالعباس
173.    انجام پروپوزال ارزیابی روشهای برون یابی برآورد باررسوب معلق رودخانه ای مطالعه موردی: حوزه آبخیزحبله رود
174.    انجام پروپوزال ارزیابی روشهای تجربی برآورد فرسایش حوضه رودخانه های پررسوب
175.    انجام پروپوزال ارزیابی ریسک سیلاب با استفاده ازتحلیل آسیب پذیری و خطرپذیری
176.    انجام پروپوزال ارزیابی زیست محیطی رودخانه جاجرود با استفاده از شاخصهای هیدرولوژیکی
177.    انجام پروپوزال ارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای ازبعدامنیت ملی باتاکید برتوسعه پایدار کشور وآمایش سرزمین
178.    انجام پروپوزال ارزیابی عملکرد تابع عضویت بردقت پیش بینی های بارش - رواناب مبتنی بر ANFIS
179.    انجام پروپوزال ارزیابی عملکرد سامانههای هوشمنددرتعیین میزان تخلیه رسوب درشرایط رسوب شویی تحت فشار
180.    انجام پروپوزال ارزیابی عملکردتصفیه خانه فاضلاب شرق اولنگ مشهد و بررسی پساب خروجی جهت تخلیه به رودخانه کشف رود و استفاده درکشاورزی
181.    انجام پروپوزال استفاده از آنالیز خودتشابهی ناقص به منظور تخمین نسبت عمقهای مزدوج درپرش هیدرولیکی ایجاد شده درجریانهای غلیظ عبوری ازروی بسترهای صاف و زبر
182.    انجام پروپوزال استفاده از الگوریتم ژنتیک درسیستم های تطبیقی فازی - عصبی به منظور برآورد رسوب دررودخانه
183.    انجام پروپوزال استفاده ازمدل هیدرودینامیک دو بعدی برای تخصیص جریان زیست محیطی دررودخانه ها
184.    انجام پروپوزال استفاده ازمدل عددیCCHED دربررسی تاثیر آستانه بررسوب ورودی برکانال آبگیربا زوایای مختلف آبگیری
185.    انجام پروپوزال استفاده ازمدلهای استوکاستیک درمدلسازی و بررسی تغییرات کل جامدات معلق و رسوب دررودخانه مطالعه موردی حوضه آبریز لیقوان چای
186.    انجام پروپوزال استفاده ازالگوریتم کلونی پرندگان جهت بهینه سازی ابعاد سرریزهای لبه تیزترکیبی
187.    انجام پروپوزال استفاده ازاراضی بستررودخانه ها و منابع آبی براساس قوانین و مقررات
188.    انجام پروپوزال استفاده ازاصل ماکزیمم آنتروپی درمدل سازی بارش و رواناب مطالعه موردی حوضه گالیکش
189.    انجام پروپوزال استفاده ازتکنولوژی بتن غلتکی درساخت آبشکن های رودخانه ای مطالعه موردی: طرح ساماندهی رودخانه اعلاء درخوزستان
190.    انجام پروپوزال استفاده ازتکنیک پردازش تصویر جهت استخراج منحنی دانه بندی مصالح سطحی بستر رودخانه
191.    انجام پروپوزال استفاده ازروش جهات مزدوج برای کمینه سازی رسوبگذاری درمخازن سدها
192.    انجام پروپوزال استخراج منحنی های SAF زیرحوضه کارون به کمک شاخص SPI درمحیط GIS
193.    انجام پروپوزال استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه های آبریز و شبکه های آبراهه با استفاده ازGIS مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
194.    انجام پروپوزال اعتبارسنجی میدانی مدل بهبود یافته فرایند پایه درتحلیل پایداری ساحل جریان با استفاده ازنرم افزار CONCEPTS
195.    انجام پروپوزال بهینه یابی موقعیت مخزن موج گیرSurge Tank با استفاده ازنرم افزار WHAMO مطالعه موردی سدگتوند علیا
196.    انجام پروپوزال بهینه یابی پارامترهای مدل هیدرولوژیکی ماسکینگام
197.    انجام پروپوزال بهینه سازی پارامترهای طراحی صفحه مستغرق متصل به تکیه گاه بهمنظور کاهش آبشستگی موضعی
198.    انجام پروپوزال بهینه سازی بهره برداری ازسدهای مخزنی درشرایط کم آبی
199.    انجام پروپوزال بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی با جانمایی مناسب باله های هدایت کننده جریان
200.    انجام پروپوزال بهره گیری ازتئوری صف درتخمین طول صف درحمل و نقل آبراه دریای خزر - خلیج فارس
201.    انجام پروپوزال بحران سیل و دستورالعمل طرح فعالیت اضطراری EAP مطالعه موردی حوضه رودخانه ساری سو
202.    انجام پروپوزال برآورد ومحاسبه باررسوب معلق و بارکف به روش اندازه گیری مستقیم درایستگاه رسوب سنجی کرخه حمیدیه و بدست آوردن مجموع و درصد آنها
203.    انجام پروپوزال برآورد حجم مصالح رودخانه ای قابل برداشت از رودخانه اعلا با استفاده از کاوش های ژئوالکتریک
204.    انجام پروپوزال برآورد حداقل هزینه های اجرای راه کارهای مهار سیلاب با کاربرد رهیافت ارزیابی اقتصادی مطالعه موردی: رودخانه دره رود
205.    انجام پروپوزال برآورد دبی شکل دهنده بستر رودخانه مطالعه موردی: رودخانه زشک و فریزی استان خراسان رضوی
206.    انجام پروپوزال برآورد رسوب درطول مسیررودخانه مارون با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی تکاملی
207.    انجام پروپوزال برآورد رسوبات ورودی به مخزن سدایلام با استفاده ازروشهای هیدرولوژیکی
208.    انجام پروپوزال برآورد ضریب زبری مانینگ درکانالهای طبیعی مطالعه موردی رودخانه ی کارده
209.    انجام پروپوزال بررسی فرسایش بهترورسوبگذاری درمحل تقاطع کانالها با زاویه درجه
210.    انجام پروپوزال بررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان یکنواخت و ذرات شن دربستر
211.    انجام پروپوزال بررسی قابلیت سنجنده ETM+ ماهواره لندست درتفکیک بیشه زارها از رودخانه مطالعه موردی: رودخانه مارون - خوزستان
212.    انجام پروپوزال بررسی کیفیت منابع آب سطحی از دیدگاه شرب کشاورزی و صنعتی مطالعه موردی رودخانه مند استان بوشهر
213.    انجام پروپوزال بررسی کیفیت آب رودخانه قره چای درمحدوده سدالغدیر ساوه درمحل ایستگاه های هیدرومتری شاخص با نگرشی ویژه برتاثیر سازندهای زمین شناسی برکیفیت آبهای منطقه
214.    انجام پروپوزال بررسی کارایی مدلهای آشفتگی K-e درشبیه سازی پرش هیدرولیکی درمقطع مستطیلی واگرا
215.    انجام پروپوزال بررسی کارایی روش فلاشینگ درکنترل رسوبات مخزن سدسفیدرود
216.    انجام پروپوزال بررسی کارائی مدل درجه - روز دربراورد ذوب برف درمناطق نیمه خشک مطالعه موردی: حوزه آبخیز ده بالا یزد
217.    انجام پروپوزال بررسی کاربرد فرمولهای هیدرولیکی کانالها و مقایسه آنها با سیستم های اندازه گیری آبی
218.    انجام پروپوزال بررسی کاربرد الگوریتم ژنتیک دربهینه سازی پارامترهایمدل ماسکینگام دررودخانه زرینه رود
219.    انجام پروپوزال بررسی مقاومت کششی ریشه درختان ساحلی جهت کاربردهای زیست مهندسی )درخت گز(
220.    انجام پروپوزال بررسی موفقیت عملیات فلاشینگ با استفاده ازپارامترهای موسسه WallingFord
221.    انجام پروپوزال بررسی موقعیت آبشستگی رسوبات بعد از کفبند دریچه کشویی
222.    انجام پروپوزال بررسی موردی تاثیر احداث سددرتعدیل دبی اوج سیلاب
223.    انجام پروپوزال بررسی میدان سرعت درمدل یک پیچیان رود سینوسی با بستر متحرک
224.    انجام پروپوزال بررسی میزان خورندگی و رسوب گذاری آب رودخانه گرگر درایستگاه هیدرومتری شوشتر
225.    انجام پروپوزال بررسی میزان خورندگی و رسوبگذاری آب رودخانه تجن دربازه علی آباد - ریگ چشمه
226.    انجام پروپوزال بررسی میزان شوری رودخانه کارون ناشی ازورود پسابهای کشاورزی و صنعتی دراستان خوزستان درچندسال اخیر
227.    انجام پروپوزال بررسی مدلهای آشفتگی جهت حل عددی جریانهای غلیظ با استفاده ازنرم افزار FLUENT
228.    انجام پروپوزال بررسی مشکلات ژئوتکنیکی اجرای سازه سیفون معکوس کارون
229.    انجام پروپوزال بررسی نقش دبی مقطع پررودخانه به عنوان آستانه درتحلیل جریان با استفاده از دبی های جزیی
230.    انجام پروپوزال بررسی نقش رسوب چسبنده درمیزان گذردهی رسوب از بدنه سد تاخیری سنگریزه ای
231.    انجام پروپوزال بررسی نقش سدمخزنی جره برکیفیت آب رودخانه زرد با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI
232.    انجام پروپوزال بررسی نیروهای هیدرواستاتیک وارد برپوشش کانالها و تاثیر استفاده ازمصالح ژئوگرید درکاهش تنشها و تغییر شکلهابا استفاده از نرم افزار plaxis موردمطالعه کانال انتقال آب AMC دشت آزادگان
233.    انجام پروپوزال بررسی چالشهای حقوقی برداشت شن و ماسه رودخانه ای
234.    انجام پروپوزال بررسی و مقایسه عملکرد طوقه های متقارن و نامتقارن درکاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پل
235.    انجام پروپوزال بررسی و ارزیابی کیفیت آب رودخانه دز و آب دریاچه سددز
236.    انجام پروپوزال بررسی و تحلیل هیدرولیک جریان آب همراه با رسوب درمخزن سدشهیدرجایی با مدل سه بعدی SSIIM
237.    انجام پروپوزال بررسی پهنه بندی سیلاب رودخانه تلنگ با مدل HEC-RAS
238.    انجام پروپوزال بررسی پارامترهای کیفیت آب رودخانه ی قره سو درشهرکرمانشاه
239.    انجام پروپوزال بررسی پدیده کاویتاسیون در سرریزهای پلکانی با استفاده از کدهای عددی با دو روشVOF و Mixture
240.    انجام پروپوزال بررسی پدیده ها و پارامترهای ریخت شناسی رودخانه دز دربازه فرسایشی بنه عایش تا حاجی محارب
241.    انجام پروپوزال بررسی پراکنش دانه بندی و محاسبه فاکتور اصطکاک بستررودخانه شنی ماربر
242.    انجام پروپوزال بررسی آلودگیهای نفتی دررودخانه اعلا و تلخاب شهرستان رامهرمز
243.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی آبگیرهای جانبی با حضور صفحات مستغرق
244.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف پایه ی پل استوانه ای غیریکنواخت
245.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی آبشستگی دراطراف آبشکن های نیمدایره ای
246.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف پایههای پل با وجود طوق
247.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی امکان کاربرد مخلوطهای خاک و سیمان درتثبیت سواحل رودخانه ها
248.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی اثر تراز سطح آب مخزن در گسترش زمانی ابعاد حفره دررسوب شویی تحت فشار
249.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی اثرهندسه کف مشبک برجریان انحرافی درآبگیرهای کفی طولی
250.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی اثرزاویه آبگیری برراندمان آبگیری با حضور صفحات مستغرق
251.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی اثرعدد فرود برالگوی آبشستگی و رسوب گذاری بستر درخم با وجود سرریزهای مستغرق
252.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تأثیر نحوه چیدمان صفحات مستغرق بر توپوگرافی بستر، درقوس  درجه همگرا
253.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر موانع استوانه ای شکل برحرکت راس جریان غلیظ
254.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر مغناطیس برآبهای شور
255.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری برغلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده ازفلوم دوار
256.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن نفوذپذیر برمقدار دبی آبگیر
257.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز آب برپایداری دیواره ساحلی سکویی شکل پذیر
258.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر دبی نوع و فاصله نسبی آبشکن ها دررفتار بستر متحرک فلوم بتنی
259.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه احداث سرریزهای مستغرق برالگوی فرسایش تپه ی رسوبی درپیچان رود
260.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر شرایط جریان متفاوت برمیزان آبشستگی
261.    انجام پروپوزال بررسی آزمایشگاهی تاثیر طول و فاصله قرارگیری آبشکن برپایداری ریپ رپ جهت محافظت ازآبشکن درقوس درجه
262.    انجام پروپوزال بررسی

/ 0 نظر / 6 بازدید