آزمون حمایت خانواده

 

 
آزمون حمایت خانواده
 

این‌ آزمون‌ شبکه‌ گسترده حمایت‌ اجتماعى از طرف‌ خانواده‌ را مورد سنجش‌ قرار مىدهد. عبارتهاى زیر مربوط‌ به‌ تجارب‌، ادراکها و احساسهایى است‌ که‌ اکثر مردم‌ گاهى اوقات‌ در رابطه‌ با خانواده‌ خود پیدا مىکنند. براى هر عبارت‌ سه‌ پاسخ‌ مىتواند وجود داشته‌ باشد: بله‌، خیر و نمىدانم‌. لطفاً براى هر عبارت‌، پاسخ‌ موردنظر و مناسب‌ خود را انتخاب‌ و علامت‌ بزنید.   نمىدانم خیر بله عنوان ردیف خانواده‌ام‌ در حد نیازم‌ از من‌ حمایت‌ اخلاقى مىکنند. 1 نظرات‌ خوبى درباره‌­ خدمت‌ به‌ خانواده‌ یا بهره‌مندى از آنها به ‌ذهنم‌ مىرسد. 2 اکثر مردم‌ بیشتر از من‌ به‌ خانواده‌ خود نزدیکترند. 3 وقتى راز خود را به‌ نزدیکترین‌ اعضاى خانواده‌ام‌ مى گویم‌، احساس‌ مىکنم‌ آرامش‌ آنها را بهم‌ مىزنم‌. 4 اعضاى خانواده‌ام‌ از شنیدن‌ افکار و نظرات‌ من‌ لذت‌ مىبرند. 5 بسیارى از علایق‌ من‌ با علایق‌ اعضاى خانواده‌ام‌ مشترک‌ است‌. 6 بعضى از اعضاى خانواده‌ام‌ در صورت‌ برخورد با مشکل‌ یا نیاز به‌ نظرخواهى به‌ سراغ‌ من‌ مىآیند. 7 من‌ براى حمایت‌ عاطفى روى خانواده‌ام‌ حساب‌ مىکنم‌. 8 یکى از اعضاى خانواده‌ من‌ کسى است‌ که‌ در صورت‌ ناراحتى مىتوانم‌ به‌ سراغش‌ بروم‌، بدون‌ این‌ که‌ بعداً از این‌ کار خود پشیمان‌ شوم‌. 9 من‌ و اعضاى خانواده‌ام‌ نظر خود را درباره‌ همه‌ چیز بى پرده‌ به‌ یکدیگر مى گوییم‌. 10 خانواده‌ام‌ به‌ نیازهاى شخصى من‌ توجه‌ دارند. 11 اعضاى خانواده‌ام‌ براى دریافت‌ کمک‌ عاطفى به‌ سراغ‌ من‌ مىآیند. 12 اعضاى خانواده‌ام‌ براى کمک‌ به‌ حل‌ مشکلات‌ من‌ آماده‌اند. 13 با چند نفر از اعضاى خانواده‌ام‌ مىتوانم‌ درددل‌ کنم‌. 14 اعضاى خانواده‌ام‌ خوش‌فکراند و اوضاع‌ مرا روبراه‌ مىکنند. 15 وقتى راز خود را به‌ اعضاى خانواده‌ام‌ مىگویم‌، ناراحت‌ مىشوم‌. 16 اعضاى خانواده‌ام‌ مرا همدم‌ خودم‌ مىدانند. 17 فکر مىکنم‌ نظر خانواده‌ام‌ این‌ است‌ که‌ من‌ براى حل‌ مشکلات‌ آنها یاور خوبى هستم‌. 18 رابطه‌­ من‌ با هیچ‌ یک‌ از اعضاى خانواده‌ام‌ به‌ اندازه‌­ رابطه‌­ سایر مردم‌ با اعضاى خانواده‌شان‌ صمیمى نیست‌. 19 کاش‌ اعضاى خانواده‌ام‌ جور دیگرى بودند. 20        

/ 0 نظر / 3 بازدید