انجام آنالیز SPSS

انجام آنالیز SPSS

    انجام فصل چهار (به صورت کامل) به زبان فارسی و انگلیسی
    مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)
        تحلیل توصیفی با نمودارهای آماری
تحلیل رگرسیون
    تحلیل واریانس
    تحلیل عاملی
    تحلیل مانوا
    تحلیل پایایی    آزمون نرمال بودن مشاهدات (آزمون کلموگروف اسمیرنف)
    آزمون فرض ها
    آزمون استودنت (استیودنت) یا تی (t)
    آزمون همبستگی پیرسون – آنالیز واریانس
    آزمون مقایسات میانگین (آزمون دانکن و LSD)
    آزمون ناپارامتری کروسکال والیس
    آزمون همبستگی ناپارامتری (آزمون کندال و تاو)
    آزمون روایی و پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ
    جداول فراونی- آزمون کی دو (خی دو یا مربع کای)
    انجام نظر سنجی و تحلیل اطلاعات آن
    انجام تحلیل آماری رشته اقتصاد و حسابداری با نرم افزار های Eviews - Dynar - Microfit
انجام تحلیل SPSS

/ 0 نظر / 3 بازدید