لیست رشته‌ های دانشگاهی

ادبیات‌ نمایشى‌
 7       ادبیات ایگور
 8       ادبیات زبان آلمانى (شبانه )
 9       ادبیات زبان انگلیسى (شبانه )
 10       ادبیات زبان فرانسه (شبانه)
 11       ادبیات عرب غیر فعال
 12       ادبیات عرب(شبانه)
 13       ادبیات علوم انسانى
 14       ادبیات فارسى(شبانه)
 15       ادبیات فرانسه-ادبیات تطبیقى
 16       ادبیات مقایسه اى(غیرفعال)
 17       ادبیات نمایشى
 18       ادیان وعرفان
 19       ارتباط تصویرى
 20       ارزشیابى غیر فعال
 21       اسپانیایى
 22       استخراج‌ معادن‌ غیرازرغال‌سنگ‌
 23       آسیب شناسى ورزشى وحرکات اصلاحى
 24       اصلاح نباتات
 25       اصلاح نباتات -ژنتیک بیومترى
 26       اصلاح نباتات-مهندسى ژنتیک وژنتیک مولکولى
 27       اطلاعات نظامى
 28       اقتصاد انرژى
 29       اقتصاد انرژى وبازاریابى
 30       اقتصاد بخش عمومى
 31       اقتصاد پول و بانکدارى
 32       اقتصاد پول و بانکدارى(غیرفعال)
 33       اقتصاد ریاضى
 34       اقتصاد سنجى
 35       اقتصاد صنعتى
 36       اقتصاد وتجارت الکترونیک
 37       اقتصاد(شبانه )
 38       اقتصاد(شبانه)
 39       اقتصادبازرگانى
 40       اقتصادصنعتى  
 41       اقتصادکشاورزى-اقتصادتولیدومدیریت واحدهاى تولید
 42       اقتصادمنابع طبیعى
 43       اقتصادنظرى
 44       اکرونومى
 45       الکترونیک نورى
 46       آلگوریتمها ومحاسبات
 47       الهیات
 48       الهیات و معارف اسلامى
 49       الهیات و معارف اسْلامى
 50       الهیات و معارف اسلامى - فقه و مبانى حقوق اسلامى
 51       الهیات و معارف اسلامى - علوم قران و حدیث
 52       الهیات و معارف اسلامى - فقه و مبانى حقوق اسلامى
 53       الهیات و معارف اسلامى - فلسفه و حکمت اسلامى
 54       الهیات و معارف اسلامى - فلسفه و کلام اسلامى
 55       الهیات و معارف اسلامى-ادیان و عرفان
 56       الهیات و معارف اسلامى-تاریخ و تمدن ملل اسلامى
 57       الهیات و معارف اسلامى-دبیرى الهیات و معارف اسلامى
 58       الهیات و معارف اسلامى-علوم قرآن و حدیث
 59       الهیات و معارف اسلامى-فقه شافعى
 60       الهیات و معارف اسلامى-فقه و مبانى حقوق اسلامى
 61       آمار
 62       امور دامى‌
 63       امور زراعى
 64       امور فنى‌ کشاورزى‌
 65       امورتربیتى و مشاوره _ مشاوره
 66       آموزش ابتدایى
 67       آموزش بزرگسالان
 68       آموزش زبان آلمانى
 69       آموزش زبان انگلیسى
 70       آموزش زبان روسى
 71       آموزش زبان ژاپنى
 72       آموزش عالى
 73       آموزش عالى -اقتصاد و مدیریت مالى
 74       آموزش قدرت
 75       آموزش و پرورش کودکان استثنائى
 76       انرژى معمارى
 77       انگل شناسى دامپزشکى
 78       انگلیسى- غیرفعال
 79       آهنگسازى
 80       ایمنى شناسى  
 81       ایمنى شناسى(غیرفعال)
 82       بازار یابى محصولات کشاورزى
 83       باستان شناسى
 84       باستان شناسى -پیش از تاریخ
 85       باستان شناسى -دوران اسلامى
 86       باستان شناسى -دوران تاریخى
 87       باغبانى
 88       باکترى شناسى
 89       باکترى شناسى(غیرفعال)
 90       برنامه ریزى مدیریت وآموزش محیط زیست
 91       برنامه ریزى آموزشى
 92       برنامه ریزى درسى
 93       برنامه ریزى کشاو رزى
 94       برنامه ریزى گردشگرى(توریسم)
 95       برنامه‌ریزى مدیریت وآموزش محیط زیست‌
 96       برنامه ریزى و رفاه اجتماعى
 97       بهداشت حرفه اى
 98       بهداشت عمومى
 99       بهداشت محیط
 100       بهداشت و کنترل موادغذایى
 101       بهداشت وبیماریهاى آبزیان
 102       بیابان زدایى
 103       بیمارى شناسى گیاهى
 104       بیمارى شناسى گیاهى- کنترل بیولوژیک بیمارى هاى گیاهى
 105       بیمارى شناسى گیاهى-قارج شناسى و بیماریهاى قارچى
 106       بیمارى شناسى گیاهى-ویروس شناسى و بیماریهاى ویروسى
 107       بیماریهاى دامهاى بزرگ
 108       بیماریهاى دامهاى کوچک
 109       بیماریهاى طیور
 110       بیماریهاى ماهى
 111       بینایى سنجى
 112       بیوانفورماتیک
 113       بیوانفورماتیک -علوم ریاضى
 114       بیوانفورماتیک -علوم زیستى
 115       بیوتکنولوژى
 116       بیوتکنولوژى دام پزشکى
 117       بیوتکنولوژى صنایع غذایى(غیرفعال)
 118       بیوتکنولوژى کشاورزى
 119       بیوشیمى
 120       بیوفیزیک  
 121       بیوفیزیک - علوم ریاضى
 122       بیوفیزیک - علوم زیستى
 123       بیولوژى سلولى و مولکولى
 124       پاتولوژى
 125       پرستارى
 126       پرورش زنبور عسل
 127       پزشکى
 128       پژوهش علوم‌ اجتماعى‌
 129       پژوهش هنر
 130       پیشگیرى بیماریهاى دام(MPVM)
 131       تئاتر
 132       تاریخ
 133       تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
 134       تاریخ - تاریخ ایران قبل از اسلام
 135       تاریخ اسلام
 136       تاریخ-اسناد ومدارک آرشیوى
 137       تاریخ ایران اسلامى
 138       تاریخ ایران باستان
 139       تاریخ علم
 140       تاریخ علم - نجوم در جهان اسلام
 141       تاریخ علم -ریاضى در جهان اسلام
 142       تاریخ علم -نجوم در جهان اسلام
 143       تاریخ علم-ریاضى در جهان اسلام
 144       تاریخ عمومى
 145       تاریخ-مطالعات خلیج فارس
 146       تاریخ-مطالعات قفقازوآسیاى مرکزى
 147       تاریخ و تمدن ملل اسلامى
 148       تاریخ وفلسفه آموزش و پرورش
 149       تاسیسات آبیارى
 150       تاسیسات حرارتى نیروگاه
 151       تحقیق در ارتباطات
 152       تحقیق در عملیات
 153       تحقیقات آموزشیِ
 154       تحول
 155       تربیت‌ بدنى‌ و علوم ورزشى
 156       تربیت بدنى علوم ورزشى - مربیگرى ورزشى
 157       تربیت بدنى و علوم ورزشى- غیرفعال
 158       تربیت بدنى وعلوم ورزشى
 159       تربیت معلم قران مجید
 160       تشکیلات و روشها  
 161       تصمیم گیرى و سیاستگذارى
 162       تصویرسازى
 163       تعرفه و تشخیص کالا (غیر فعال)
 164       تغذیه
 165       تغذیه دام- تغذیه طیور
 166       تغذیه دام -تغذیه نشخوارکنندگان
 167       تغذیه واصلاح نژاد دام
 168       تکنولوژى ابیارى
 169       تکنولوژى آموزشى
 170       تکنولوژى تولیدات دامى
 171       تکنولوژى تولیدات گیاهى
 172       تکنولوژى ماشینهاى کشاورزى
 173       تکنولوژى معمارى
 174       تکنولوژى هسته اى
 175       توان بخشى- اعضاى مصنوعى ووسایل کمکى
 176       توسعه اقتصادى
 177       توسعه اقتصادى وبرنامه ریزى
 178       توسعه روستائى
 179       توسعه روستایى- توسعه اجتماعى
 180       توسعه روستایى-مدیریت توسعه
 181       تولید
 182       جامعه شناسى
 183       جامعه شناسى- اقتصاد توسعه
 184       جامعه شناسى- روانشناسى اجتماعى
 185       جامعه شناسى (شبانه )
 186       جامعه شناسى-توسعه
 187       جامعه شناسى توسعه روستایى
 188       جامعه شناسى-گروههاى خاص
 189       جامعه شناسى-مسائل اجتماعى ایران
 190       جامعه شناسى-نظرى فرهنگى
 191       جراحى دامپزشکى
 192       جغرافیا
 193       جغرافیا -غیرفعال
 194       جغرافیا- غیرفعال
 195       جغرافیا (شبانه )
 196       جغرافیا-کارتوگرافى
 197       جغرافیا کارتوگرافى (غیرفعال)
 198       جغرافیا و برنامه ریزى روستائى (غیرفعال)
 199       جغرافیا و برنامه ریزى شهرى
 200       جغرافیا و برنامه ریزى شهرى (غیرفعال)
 201       جغرافیاو برنامه ریزى روستائى
 202       جغرافیاى انسانى
 203       جغرافیاى انسانى - شهرى و روستائى (غیرفعال)
 204       جغرافیاى انسانى - گرایش شهرى روستائى
 205       جغرافیاى سیاسى
 206       جغرافیاى سیاسى (غیرفعال)
 207       جغرافیاى طبیعى
 208       جغرافیاى طبیعى- گرایش اقلیم و ژئومورفولوژى
 209       جغرافیاى طبیعى (غیرفعال)
 210       جغرافیاى طبیعى _اقلیم و ژئومورفولوژى (غیرفعال)
 211       جغرافیاى طبیعى-اقلیم شناسى
 212       جغرافیاى طبیعى-ژئومورفولوژى
 213       جمعیت شناسى
 214       جنگل شناسى واکولوژى جنگل
 215       چوب شناسى وصنایع چوب
 216       حرکات اصلاحى و آسیب شناسى
 217       حسابدارى
 218       حشره شناسى- پروکاریوتهاى بیماریزاى گیاهى
 219       حشره شناسى- بیوسیستماتیک حشرات
 220       حشره شناسى- بیوسیستماتیک کنه‌ها
 221       حشره شناسى- نماتولوژى گیاهى
 222       حشره شناسى کشاورزى
 223       حشره شناسى کشاورزى - فیزیولوژى و سم شناسى
 224       حشره شناسى کشاورزى-اکولوژى و کنترل بیولوژیک
 225       حفاظت واصلاح چوب
 226       حقوق
 227       حقوق بشر
 228       حقوق بین الملل
 229       حقوق بین الملل _ غیرفعال
 230       حقوق تجارى اقتصادى بین المللى
 231       حقوق جزا و جرم شناسى
 232       حقوق جزاوجرم شناسى
 233       حقوق خصوصى
 234       حقوق عمومى
 235       حقوق قضایى
 236       حقوق قضایى(شبانه)
 237       حقوق مالکیت فکرى
 238       خاکشناسى
 239       خبرنگارى
 240       خبرنگارى - اجتماعى  
       دامپرورى
 242       دبیرى‌ تربیت‌ بدنى‌ و علوم ورزشى
 243       دبیرى‌ ریاضى‌
 244       دبیرى‌ علوم‌اجتماعى‌
 245       دبیرى الهیا ت و معارف اسلامى
 246       دبیرى الهیات و معارف اسلامى
 247       دبیرى زبان انگلیسى
 248       دبیرى زبان و ادبیات عرب
 249       دبیرى زبان و ادبیات فارسى
 250       دبیرى زیست‌ شناسى‌
 251       دبیرى فیزیک
 252       دستیارى (رزیدنتى)اپیدمیولوژى
 253       دکتراى عمومى دامپزشکى
 254       دکترى تخصصى دامپزشکى
 255       دکترى داروسازى
 256       دومیدانى
 257       دیپلماسى
 258       دیپلماى بهداشت وبیماریهاى آبزیان
 259       دیپلماى دانشگاهى بهداشت
 260       دیپلماى دانشگاهى علوم دارویى
 261       رادیوبیولوژى
 262       رادیولوژى
 263       رادیولوژى دامپزشکى
 264       راه وساختمان
 265       راهنمایى و مشاوره
 266       راهنمایى و مشاوره _ مشاوره
 267       رشدوتکامل‌ ویادگیرى‌ حرکتى‌
 268       رشدویادگیرى ، رفتارحرکتى
 269       رفتارحرکتى
 270       روابط بین الملل
 271       روابط سیاسى(دیپلماتیک)
 272       روانشناسى
 273       روانشناسى - غیرفعال
 274       روانشناسى آموزشى
 275       روانشناسى بالینِى
 276       روانشناسى بالینى(غیرفعال)
 277       روانشناسى تربیتى
 278       روانشناسى سلامت
 279       روانشناسى صنعتى و سازمانى
 280       روانشناسى عمومى
 روانشناسى عمومى (غیرفعال)
 282       روانشناسى وآموزش کودکان استثنایى
 283       ریاضى
 284       ریاضى - غیرفعال
 285       ریاضى‌ کاربرددرتحقیق‌ درعملیات‌
 286       ریاضى‌ کاربرددرفیزیک‌
 287       ریاضى‌ کاربرددرکامپیوتر
 288       ریاضى‌ کاربردى‌
 289       ریاضى کاربردى
 290       ریاضى‌محض‌
 291       ریاضى محض - تحقیق در عملیات
 292       ریاضى محض- ترکیبات
 293       ریاضى محض- جبر جابجائى
 294       ریاضى محض- نظریه علوم کامپیوتر
 295       ریاضى محض- نظریه گروههاى متناهى
 296       زبان‌ اردو
 297       زبان‌ المانى‌
 298       زبان‌ ایتالیایى‌
 299       زبان‌ روسى‌
 300       زبان ارمنى (غیرفعال)
 301       زبان اسپانیایى
 302       زبان آلمانى
 303       زبان آلمانى (غیرفعال)
 304       زبان انگلیسى
 305       زبان انگلیسى (غیرفعال)
 306       زبان ایتالیایى
 307       زبان ایتالیایى (غیرفعال)
 308       زبان روسى
 309       زبان روسى (غیرفعال)
 310       زبان ژاپنى
 311       زبان فرانسه
 312       زبان فرانسه - گرایش ادبى
 313       زبان فرانسه (غیرفعال)
 314       زبان و ادبیات اردو
 315       زبان و ادبیات ایتالیایى
 316       زبان و ادبیات ژاپنى
 317       زبان و ادبیات عرب
 318       زبان و ادبیات عربى
 319       زبان و ادبیات فارسى
 320       زبان وادبیات انگلیسى  
 321       زبان وادبیات روسى
 322       زبان وادبیات فرانسه
 323       زبانشناسى همگانى
 324       زبانهاى خارجى - غیرفعال
 325       زراعت
 326       زراعت - اکولوژى گیاهان زراعتى
 327       زراعت - فیزیولوژى گیاهان زراعتى
 328       زراعت-اکولوژى گیاهان زراعى
 329       زراعت-فیزیولوژى گیاهان زراعى
 330       زمین شناسى
 331       زمین شناسى - غیرفعال
 332       زمین شناسى - نفت
 333       زمین شناسى -چینه و فسیل شناسى
 334       زمین شناسى- مهندسى
 335       زمین شناسى (شبانه)
 336       زمین شناسى اقتصادى
 337       زمین شناسى-رسوب شناسى وسنگ شناسى رسوبى
 338       زمین شناسى ساختمانى-تکتونیک
 339       زمین شناسى-ماگماتیسم وتکتونیک
 340       زمین شناسی_پترولوژى
 341       زیست‌ شناسى‌ -بیوفیزیک‌
 342       زیست‌ شناسى‌- علوم‌جانورى‌
 343       زیست‌ شناسى‌- علوم‌گیاهى‌
 344       زیست‌ شناسى‌-علوم گیاهى- اکولوژى سیستماتیک
 345       زیست‌ شناسى‌-علوم گیاهى- فیزیولوژى گیاهى
 346       زیست‌ شناسى‌ علوم میکروبیولوژى‌
 347       زیست شناسى
 348       زیست شناسى - غیرفعال
 349       زیست شناسى -سلولى تکوینى
 350       زیست‌شناسى‌-علوم‌سلولى‌مولکولى‌
 351       زیست شناسى (شبانه)
 352       زیست‌شناسى سلولى ملکولى
 353       زیست‌شناسى سلولى ملکولى- گرایش میکروبیولوژى
 354       زیست‌شناسى سلولى ملکولى-گرایش علوم سلولى و مولکولى
 355       زیست‌شناسى-علوم جانورى - تکوینى جانورى
 356       زیست‌شناسى-علوم جانورى- بیوسیستماتیک جانورى
 357       زیست‌شناسى-علوم جانورى -فیزیولوژى جانورى
 358       زیست‌شناسى-علوم گیاهى- بیوسیستماتیک گیاهى
 359       زیست‌شناسى-علوم گیاهى- سیستماتیک گیاهى
 360       ژئوفیزیک
 361       ژئوفیزیک -لرزه شناسى
 362       ژئوفیزیک-الکترومغناطیس
 363       ژئوفیزیک-زلزله شناسى
 364       ژئوفیزیک-ژئوالکتریک
 365       ژئوفیزیک-ژئومغناطیس
 366       ژئوفیزیک-گرانى سنجى
 367       ژئوفیزیک-لرزه شناسى
 368       ژنتیک بیومترى
 369       ژنتیک مولکولى و مهندسى ژتتیک
 370       ژنتیک و اصلاح نژاد دام
 371       ژیمناستیک
 372       سازه هاى آبى
 373       سایررشته ها
 374       سطح2
 375       سم شناسى
 376       سنجش از دور وسیستم اطلاعات جغرافیایى
 377       سنجش آموزش
 378       سنجش واندازه گیرى
 379       سیاست و توسعه کشاورزى
 380       سیستم هاى اطلاعات جغرافیایى غیرفعال
 381       سیستمهاى اطلاعاتى پیشرفته
 382       سینما
 383       شرق شناسى
 384       شنا
 385       شناسایى ومبارزه با علفهاى هرز
 386       شنوایى سنجى
 387       شهرسازى
 388       شهرسازى برنامه ریزى شهرى ومنطقه اى
 389       شهرسازى طراحى شهرى
 390       شیلات‌ و محیط‌ زیست‌
 391       شیمى
 392       شیمى - غیرفعال
 393       شیمى (شبانه)
 394       شیمى آلى
 395       شیمى-پلیمر
 396       شیمى تجزیه
 397       شیمى فیزیک
 398       شیمى کاربردى
 399       شیمى کاربردى - پلیمر
 400       شیمى کاربردى - مواد فعال سطحى
 401       شیمى محض
 402       شیمى معدنى
 403       شیمى هسته اى
 404       صنایع‌ فراورده‌هاى‌ کشاورزى‌
 405       صنایع دستى
 406       طراحى پارچه و لباس
 407       طراحى صنعتى
 408       عکاسى
 409       علوم‌ کتابدارى‌ و اط‌لاع‌رسانى‌
 410       علوم اجتماعى
 411       علوم اجتماعى - برنامه ریزى و رفاه اجتماعى
 412       علوم اجتماعى - تعاون
 413       علوم اجتماعى - جمعیت شناسى
 414       علوم اجتماعى - غیرفعال
 415       علوم اجتماعى- پژوهشگرى علوم اجتماعى
 416       علوم اجتماعى- غیرفعال
 417       علوم اجتماعى (شبانه )
 418       علوم اجتماعى (غیرفعال)
 419       علوم اجتماعى-برنامه ریزى اجتماعى
 420       علوم اجتماعی_ مردم شناسى
 421       علوم اجتماعی_تعاون و رفاه اجتماعى
 422       علوم ادارى (شبانه )
 423       علوم ادارى (غیر فعال)
 424       علوم ارتباط‌ات‌اجتماعى‌
 425       علوم ارتباطات
 426       علوم ارتباطات اجتماعى
 427       علوم آزمایشگاهى
 428       علوم آزمایشگاهى دامپزشکى
 429       علوم اقتصادى
 430       علوم اقتصادى - اقتصاد بازرگانى
 431       علوم اقتصادى - اقتصاد نظرى
 432       علوم اقتصادى-اقتصادمحیط زیست
 433       علوم اقتصادی_اقتصاد کشاورزى
 434       علوم انسانى - غیرفعال
 435       علوم باغبانى- فیزیولوژى و اصلاح سبزیها
 436       علوم باغبانى- فیزیولوژى و اصلاح گل و گیاهان زینتى
 437       علوم باغبانى- فیزیولوژى و اصلاح درختان میوه
 438       علوم باغبانى-بیوتکنولوژى وژنتیک مولکولى گیاهان باغ
 439       علوم باغبانى-فیزیولوژى و تکنولوژى پس از برداشت
 440       علوم پایه - غیرفعال  
 441       علوم پایه انتظامى
 442       علوم تجربى
 443       علوم تربیتى
 444       علوم تربیتى _ تکنولوژى آموزشى
 445       علوم تربیتى _ مدیریت و برنامه ریزى آموزشى
 446       علوم تربیتى _آموزش و پرورش کودکان استثنایى
 447       علوم تشریحى
 448       علوم تغذیه
 449       علوم جانورى -بیوسیستماتیک وتکوینى
 450       علوم حدیث
 451       علوم خاک
 452       علوم دامى - فیزیولوژى دام
 453       علوم دامى -ژنتیک و اصلاح نژاد
 454       علوم دامى -غذا و تغذیه دام
 455       علوم دامى-تغذیه
 456       علوم دامى-ژنتیک واصلاح نژاد دام
 457       علوم ریاضى
 458       علوم زیستى
 459       علوم سیاسِى
 460       علوم سیاسى
 461       علوم سیاسى -مسائل ایران
 462       علوم سیاسى -مطالعات ایران
 463       علوم سیاسى-اندیشه هاى سیاسى
 464       علوم سیاسى-جامعه شناسى سیاسى
 465       علوم سیاسى-سیاست گذارى عمومى
 466       علوم علفهاى هرز
 467       علوم قرانى
 468       علوم کامپیوتر
 469       علوم‌مرتع‌
 470       علوم مهندسى
 471       علوم موادغذایى
 472       علوم و تکنولوژى بذر
 473       علوم و صنایع غذایى
 474       علوم و صنایع غذایى - بیوتکنولوژى صنایع غذایى
 475       علوم و صنایع غذایى - مهندسى صنایع غذایى
 476       علوم و صنایع غذایى -فناورى تبدیل مواد غذایى
 477       علوم وصنایع غذایى- میکروبیولوژى غذایى
 478       علوم وفنون هوانوردى
 479       علوم ومعارف اسلامى
 480       علوم‌ومهندسى‌ابخیزدارى‌  
 481       عمران - مهندسى مدیریت و ساخت
 482       عمران -سنجش از دورغیرفعال
 483       عملیات حرارتى
 484       غیر نشخوارکنندگان
 485       فارماکولوژى
 486       فرهنگ و زبانهاى باستانى
 487       فقه حنفى
 488       فقه شافعى
 489       فقه و مبانى حقو ق اسلامى
 490       فقه ومبانى حقوق اسلامى (غیرفعال)
 491       فلسفه
 492       فلسفه - فلسفه معاصر
 493       فلسفه - فلسفه یونان وقرون وسطى
 494       فلسفه- فلسفه عصرجدید
 495       فلسفه تعلیم و تربیت
 496       فلسفه دین
 497       فلسفه علم
 498       فلسفه غرب
 499       فلسفه و حکمت اسلامى
 500       فلسفه و کلام اسلامى
 501       فلسفه و کلام اسلامى - منطق
 502       فیزیک
 503       فیزیک - اتمى
 504       فیزیک‌- حالت‌ جامد
 505       فیزیک - غیرفعا

/ 0 نظر / 4 بازدید