دانلود انواع پرسشنامه

1-آزمون‌های حوزه آسیب‌شناسی روانی اعتبار و روایی زیر مقیاس ها هدف سن تعداد عبارات نام آزمون شناسه خارجی 7 زیرمقیاس: کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب رفتن، طول مدت خواب، خواب مفید، اختلالات خواب، مصرف داروهای خواب‌آور و اختلال عملکرد روزانه سنجش وضعیت خواب بزرگسالان 18 ماده پرسشنامه کیفیت خواب 1001 ایرانی - سنجش ‌علایم اختلال استرس پس از سانحه بزرگسالان 17 ماده چک لیست اختلال استرس پس از سانحه (PCL) 1004 ایرانی 4 زیرمقیاس: علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب،کارکرد اجتماعی و افسردگی سنجش 4 بعد از سلامت ‌روانی بزرگسالان 12 ماده پرسشنامه سلامت‌عمومی GHQ-12)) 1005 ایرانی 3 زیر مقیاس: افسردگی ـ اضطراب ـ استرس سنجش افسردگی، اضطراب و استرس 12 سال به بالا 42 ماده‌ مقیاس DASS-42 1006 ایرانی 3 زیر مقیاس: افسردگی، اضطراب، استرس سنجش افسردگی، اضطراب و استرس بزرگسالان 21 ماده مقیاس DASS-21 1066 خارجی - ارزیابی فشار روانی 12 سال به بالا 66 ماده‌ پرسشنامه استرس هری 1007 ایرانی 10 زیرمقیاس: ضرورت تأیید و حمایت دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی‌مسؤلیتی عاطفی و ... ارزیابی 10 ‌باور غیرمنطقی بزرگسالان 100 ماده آزمون باورهای ‌غیرمنطقی جونز 1012 ایرانی - تعیین عقب ماندگی و تشخیص ضایعات مغزی همه سنین 9 کارت آزمون بندرگشتالت (به همراه کتاب راهنما و مقاله هنجاریابی در ایران) 1015 ایرانی 9 زیر مقیاس: شکایات جسمانی، وسواس، حساسیت در بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانویید، روان‌پریشی ارزیابی 9 نشانه مرضی بزرگسالان 90 ماده آزمون-R SCL - 90 به همراه ترسیم نیم‌رخ روانی (پروفایل) 1016 ایرانی - سنجش اضطراب بزرگسالان 21 ماده مقیاس اضطراب بک 1017 خارجی 4 زیرمقیاس: ناکامی، روابط با همسالان، پرخاشگری فیزیکی و روابط با مراجع قدرت سنجش خشم و ناکامی 6 تا 16 سال 39 ماده‌ پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان 1018 خارجی 39 ماده‌ای والدین ـ 45 ماده‌ای کودک سنجش اضطراب کودکان 8 تا 15   مقیاس اضطراب کودکان اسپنس 1019 خارجی 4 زیرمقیاس: خشم، عاطفه مثبت، خلق افسرده، اضطراب سنجش خشم، افسردگی، اضطراب 15 سال به بالا 42 ماده‌ مقیاس کنترل عواطف 1020 ندارد - ارزیابی نگرانی در مورد مردن بزرگسالان 34 ماده‌ مقیاس اضطراب مرگ 1027 خارجی - سنجش میزان وابستگی به اینترنت همه سنین 22 ماده‌ آزمون اعتیاد به اینترنت 1029 ایرانی 3 زیر مقیاس: مسؤلیت‌پذیری/ ارزیابی تهدید و خطر، کمال‌طلبی/ نیاز به کسب اطمینان و اهمیت کنترل افکار سنجش ‌باورهای وسواسی بزرگسالان 44 ماده پرسشنامه ‌باورهای ‌وسواسی(OBQ-44) 1030 خارجی 4 زیر مقیاس: اضطراب انتظار، حادثه بدنی، حادثه هیجانی و خود کم‌بینی ارزیابی اختلال هراس بزرگسالان 42 ماده

/ 0 نظر / 3 بازدید